Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Στα ευρωπαϊκά Δικαστήρια η Ελλάδα για αθέμιτο ανταγωνισμό στην υπόθεση της ΛΑΡΚΟ

Ρεπορτάζ: Μόσχου Ιωάννα

Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου


Η ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ειδικεύεται στους τομείς της εξόρυξης και επεξεργασίας κοιτασμάτων λατερίτη, της εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής σιδηρονικελίου και υποπροϊόντων του. 

Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο, που χορηγήθηκαν με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας το 2009 συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ. 
Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν... 


στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της ΕΕ (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής IP/13/195).

Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή αποφάσισε (2014/539/ΕΕ) ότι τα μέτρα προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά
παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και ότι η ΛΑΡΚΟ πρέπει να επιστρέψει το ποσό εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής ΙΡ/14/328). Η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει την ασυμβίβαστη ενίσχυση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της αποφάσεως.

Με την παρούσα προσφυγή η Επιτροπή ζητεί από το ΔΕΕ να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως 2014/539/ΕΕ ή, εν πάση περιπτώσει, μην ενημερώνοντας επαρκώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε, παρέβη τις υποχρεώσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του ΓΔΕΕ εκκρεμούν:

α) η υπόθεση Τ-423/14 ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, με αντικείμενο την ακύρωση της ίδιας αποφάσεως και

β) η υπόθεση Τ-412/14 ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, με αντικείμενο την ακύρωση της αποφάσεως C(2014)1805 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014. Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν, ήτοι το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ. Η επιχείρηση ζητεί από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.


Απο: real.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους