Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αναδημοσίευση απο την Εφ. ΣΕΝΤΡΑ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ

Περικοπές στη μισθοδοσία αλλά και μείωση της παραγωγής, προβλέπουν τα σενάρια βιωσιμότητας της ΛΑΡΚΟ, που έδωσε στους εκπροσώπους του σωματείου εργαζομένων η διοίκηση της εταιρείας και το οποίο οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Λάρυμνας θα συζητή­σουν στη Γενική Συνέλευση που προκηρύχθη­κε για αύριο Τρίτη και στις 9 το πρωί.
Συγκεκριμένα και όπως γίνεται γνωστό μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο εργαζομέ­νων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα... 
η διοίκηση της εταιρείας κάλεσε σε συνάντηση τις διοικήσεις όλων των σωματείων, προκειμένου να τους ενημερώσει για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Στο πλαί­σιο της συνάντησης, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε στους εκπροσώ­πους των εργαζομένων πέντε συνολικά εναλλα­κτικά σενάρια τα οποία προβλέπουν είτε περικο­πές στις απολαβές των εργαζομένων, είτε μείωση παραγωγής, είτε και τα δύο μαζί.


Ειδικότερα, τα σενάρια που δόθηκαν στους ερ­γαζομένους

 εξετάζουν με­ταξύ άλλων την κατάρ­γηση του πριμ

 παραγωγικότητας, τον περιορισμό των υπερωριών, ενώ 

παράλληλα κάποια από τα σενάρια προβλέπουν ακό

­
μη τη μείωση των τακτι­κών αποδοχών, των προ­σαυξήσεων

αλλά και άλ­λων επιδομάτων. 

Παράλ­ληλα τα σενάρια για τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ που 

δόθηκαν στους εργαζόμενους, εξετάζουν και ζητήματα που

 έχουν να κάνουν με το μέγεθος της παραγωγής, εισάγο­ντας 

μάλιστα και τη μεί­ωση της, ενώ επίσης σε ορισμένα


από τα σενά­ρια εξετάζεται και η μεί­ωση των εργολαβιών. 

Μά­λιστα να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτη­σης 

μπήκε ακόμα και το ζήτημα των διαθεσιμότη­των, στην 

περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα άλλα μέτρα για 


τη μείωση του κόστους όπως η κα­τάργηση του πριμ 

παραγωγικότητας.


Στην ανακοίνωση του, το σωματείο εργαζομέ­νων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, αμ­φισβητεί τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της  εταιρείας προσδιορίζοντας ότι αυτό αποτελεί παράλληλα τονίζει ότι υπήρξε κάθετη διαφωνία απέναντι στα σενάρια που κατατέθηκαν. Επίσης το σωματείο κάνει γνωστό ότι τόνισε πως η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να σταματήσει άμεσα οι σπατάλες και μάλιστα ση­μειώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και παρά τις εξαγγελίες της διοίκησης για περιστολή των δαπα­νών.


Στο πλαίσιο αυτό, το σωματείο εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στη

Λάρυμνα καλεί τη διοίκηση να πά­ρει πίσω τα σενάρια που

 επεξεργάζεται και πα­ράλληλα ζητά από την κυβέρνηση να

 λάβει πρω­τοβουλία για την επιβίωση της ΛΑΡΚΟ.

 Επισημαίνει μάλιστα ότι ήδη το σω­ματείο έχει ζητήσει

 συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό

 Οικονομικών ενώ επανα­φέρει τις δεσμεύσεις που είχε το
 
προηγούμενο διά­στημα από τους κυβερνητικούς βουλευτές.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι οποιεσδήποτε αναφορές

 έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα στην εκπόνηση


 
σχεδίου για την βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ περιλαμβάνονται 

περικοπές στις αμοιβές των εργαζομένων, κάτι που σ' ένα

μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγο­νός ότι στηνεταιρεία δεν εφαρμόστηκαν οι περικο­πές που επέβαλαν τα

 μνη­μόνια. Μάλιστα η μείωση του κόστους παραγωγής έχειχαρακτηρισθεί ως προαπαιτούμενο, είτε η   ΛΑΡΚΟ

παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο, είτε υπάρξει  εμπλοκή

ιδιώτη.
Η κατάσταση που επι­κρατεί στη ΛΑΡΚΟ απα­σχόλησε και τη συνά­ντηση που είχαν εκπρό­σωποι των σωματείων εργαζόμενων με αντιπρο­σωπεία του κόμματος της Δημοκρατικής Συ­μπαράταξης.

Στο πλαίσιο της συνά­ντησης αναλύθηκαν διε­ξοδικά μια
 σειρά από ζη­τήματα που έχουν να κά­νουν με τη ΛΑΡΚΟ και 
τη διασφάλιση της βιωσι­μότητας της, ενώ από την πλευρά 
της αντιπρο­σωπείας της Δημοκρα­τικής Συμπαράταξης

 προτάθηκε και συμφω­νήθηκε από τους εργα­ζόμενους να 

ζητηθεί σύγκληση της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου

 και παραληλα να επιδιωχθεί η κατάρτιση βιώ­σιμου σχεδίου

για τον εκσυγχρονισμό της εται­ρείας που θα 


διασφαλίζει την παραγωγική λειτουργία και τις θέσεις 
εργασίας.Συνέλευση Συνδικάτου Μετάλλου
 
Σε Γενική Συνέλευση προχώρησαν κατά τη διάρκεια της προηγού­μενης εβδομάδας και τα μέλη του συνδικάτου με­τάλλου όπου συζητήθη­καν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ΛΑΡΚΟ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργα­ζόμενοι.


Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης 

αποφασίστη­κε μεταξύ άλλων να συ­σταθεί 

επιτροπή αγώνα που θα καταγράφει τα 

προβλήματα ανά τμήμα και θα βοηθήσει στο

 σχέ­διο σύμβασης, να κληθεί η διοίκηση της 

ΛΑΡΚΟ σε συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν μια σειρά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρε­σίες ΕΜΝΕ και επιθεώρη­ση εργασίας να προχω­ρήσουν σε έλεγχους κα­θώς και δημιουργία στα­θερού ταμείου του συνδι­κάτου.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 

εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι

δεν πρόκειται να δεχτούν τις προτάσεις για περικοπές σε

 μισθοδοσία και μείωση στην παραγωγή και κα­λούν τη

 διοίκηση και κυρίως την κυβέρνηση αναλάβει

 πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και

 τη διασφαλιση των θέσεων εργασίας.

 Αναδημοσίευση απο την Εφημερίδα ΣΕΝΤΡΑ
2 σχόλια:

  1. Μα αφού η λαρκο είναι ιδιωτική εκτός και κάποιοι κακοί στα και κακουργηματικα πλανέψαν τη δικαιοσύνη δεν θέλω να το πιστεύω

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σιγά μη πάρει εγκριση

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους